ACHIZITIA SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

 
Stimate doamne, stimati domni,
 
Asociatia Centrul Pentru Educatie si Drepturile Omului, cu sediul social in, Bucuresti, str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cod de identificare fiscală nr. 29469839, reprezentată legal prin Bercus Costel, în calitate de preşedinte, va solicita o oferta ferma pentru achizitia de servicii de organizare evenimente - excursii educaționale, conferinta lansarii asociatiilor comunitare si comemorarea zilei holocaustului (lotul 1) si curs A 8 Pregatire complexa pentru lideri romi (lot 2) in cadrul proiectului RO2020/ACF_A8_MM_11 - Capacitarea și Abilitarea Romilor prin Lobby și Acțiune.
Serviciile de organizare evenimente se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Ghidului pentru realizarea achizițiilor în cadrul programului Active Citizens Fund România prin achizitie directa - selectie de oferte.
Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente
 
Ofertele, împreună cu toate documentele obligatorii, se vor trimite prin  posta/curier personal la sediul social Asociatiei din str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti pana cel tarziu in data de 27.05.2022, ora 16.00, în plic sigilat, personal sau prin curier (cu suportarea taxelor de expediere de către ofertant). Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Data limita de solicitare carificari: 27.05.2022. Se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Răspunsurile la clarificări vor fi postate  pe pagina web a  achizitorului: https://acedo.ro/index.php/ro/noutati/achizitii-publice.html. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.
 
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului. 
 
Prezentarea propunerii tehnice: 
- Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnica; 
- Propunerea tehnică trebuie semnata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.
Prezentarea propunerii financiare: 
- Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat; 
- Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale; 
- Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului; 
- Propunerea  financiară  trebuie semnata şi stampilata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.
 
 
Documente obligatorii pentru operatorii economici participanți la procedura de achiziție
1. Declarația privind lipsa conflictului de interese, semnată în original. 
2. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, din care să rezulte: adresa actuală, numele administatorului/preşedintelui, obiectul de activitate al societății (codul CAEN din certificatul constatator al ofertantului, emis de ONRC), în copie simplă.  În cazul ofertanților care sunt organizaţii non-profit se va depune la dosar un extras din registrul asociaţiilor şi fundațiilor sau statutul entității actualizat în copie simplă, din care să rezulte datele solicitate mai sus, inclusiv activitățile similare celor solicitate prin prezenta documentație.
3. Dovada licentelor de transport în copie simplă.
4. Cartile de identitate a mijloacelor de transport propuse si permisele de conducere ale soferilor propusi în copie simplă.
5. Oferta financiară și Anexă la oferta financiară, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
6. Propunerea tehnică – Specificații tehnice ofertate, semnată, în original.
 
Ofertele care nu contin in integralitate documentele obligatorii solicitate de catre Achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme. Ofertele care nu respecta cerintele tehnice minime prezentate mai sus de catre Achizitor sunt considerate neconforme.
 
Valoarea estimata totala a achiziției de fata este de 42.566,43 lei fără TVA, defalcat pe loturi in felul urmator: 
• Lotul nr. 1. Servicii organizare evenimente - Excursii educaționale, conferinta lansarii asociatiilor comunitare si comemorarea zilei Holocaustului este de 26.057,65 lei, fara TVA 
• Lotul nr. 2. Servicii organizare eveniment – Curs de pregatire complexa pentru lideri romi - este de 16.508,78 lei, fara TVA.
Bugetul total alocat achiziției de față este de 42.566,43 lei, fara TVA, defalcat pe loturi in felul urmator:
• Lotul nr. 1. Servicii organizare evenimente - Excursii educaționale, conferinta lansarii asociatiilor comunitare si comemorarea zilei Holocaustului este de 26.057,65 lei, fara TVA 
• Lotul nr. 2. Servicii organizare eveniment - Curs de pregatire complexa pentru lideri romi este de 16.508,78 lei fara TVA.
 
Ofertele care depasesc bugetul total alocat pe fiecare lot ofertat vor fi declarate inadmisibile.
Prețul va fi exprimat în lei/UM, fără TVA pentru fiecare produs, conform anexei. Elaborarea propunerii financiare în altă formă decât cea stabilită mai sus, va avea ca efect respingerea ofertei.
 
Propunerea tehnică se va elabora astfel încât să se ofere posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini şi în anexele acestuia prezentându-se și completându-se toate cerințele solicitate. Propunerea tehnică se va prezenta paginată. Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini conform art. 133 din HG 395/2016 şi se va corela cu propunerea financiară sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă în baza art. 137 alin 3 lit. d din HG 395/2016.  Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.
 
Modalitățile de finanțare și de plată
Plata se va face prin virament bancar din contul beneficiarului în contul indicat de prestator, după prestarea serviciilor, emiterea facturii, în condițiile recepționarii pe baza de proces-verbal de recepție, în termen de maxim 30 de zile de la data recepției si emiterii facturii. Plata serviciilor va fi finantata din bugetul proiectului RO2020/ACF_A8_MM_11 - Capacitarea și Abilitarea Romilor prin Lobby și Acțiune.
 
Recepția serviciilor se va realiza la data finalizării prestării serviciilor respective, o singură dată sau în mai multe tranşe, pe bază de proces verbal de recepție însoțit de documente care justifică prestarea serviciilor, așa cum au fost prezentate în prezentul caiet de sarcini și vor fi dezvoltate în propunerea tehnică. 
 
Se vor preda cel puţin următoarele documente 
- raport de activitate;
- lista cu beneficiarii care au beneficiat de serviciile respective ; 
- fotografii din cadrul prestării serviciilor, dacă este cazul. 
Prestatorul răspunde de realitatea și concludența documentelor predate.
 
În cazul în care există diferențe între numărul de beneficiari contractaţi şi numărul de beneficiari care au beneficiat efectiv de serviciile respective, plata se va face în funcţie de numărul de beneficiari care au beneficiat în mod efectiv de serviciile respective.
 
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.
 
Durata contractului: 1 luna
 
Ofertantul trebuie sa se asigure ca in locatia pentru prestarea serviciilor se respecta cerintele legale privind protecția impotriva SARS-CoV-2 privind distantarea sociala si conditiile de igiena, cum ar fi suprafata minima de mp pentru fiecare persoana, existenta unui spatiu de triaj pentru participantii la eveniment, capacitatea maxima de ocupare a salilor pentru cursuri, consumabile la intrarea in sala etc. Eventualele costuri legate de materialele consumabile necesare respectarii legislatiei in vigoare, cum ar fi masti de protectie si gel dezinfectant, cad in sarcina exclusiva a ofertantului si nu vor fi platite separat.
Persoana de contact:
Dl. Tanase Ionel
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa postala: str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania