Achizitia de materiale de curatenie pentru spatiile de clasa (primar/gradinita)

Asociatia Centrul pentru Educatie si Drepturile Omului (ACEDO), cu sediul social in, Bucuresti, str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cod de identificare fiscală nr. 29469839, reprezentată legal prin Bercus Costel, în calitate de preşedinte, va solicita o oferta ferma pentru achizitia de materiale de curatenie pentru spatiile de clasa (primar/gradinita) (Cod CPV 39831240-0) in conformitate cu specificatiile tehnice din documentul atasat, in cadrul proiectului proiectului ”Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești” (Cod proiect: PN1012) in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Produsele se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin achizitie directa.

Durata contractului: 1 luna.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Valoare estimata pentru achiziția de fata este de 4.382,67lei fără TVA. Bugetul alocat total al achiziției de fata este de 6.750 lei, fara TVA.

 

Ofertele care nu vor fi depuse la Achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor sunt considerate inadmisibile. Ofertele care nu respecta cerintele minime solicitate de catre Achizitor sunt considerate neconforme.

Ofertele se vor trimite prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau posta/curier personal la sediul social Asociatiei din str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti pana cel tarziu in data de 17.08.2021, ora 16.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Data limita de solicitare carificari: 12.08.2021 se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe pagina de web a proiectului a achizititorului la sectiunea Achizitii. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului. Nu se accepta oferta depusa pe unul sau mai multe loturi.

Produsele ofertate trebuie sa fie noi, lipsite de defecte si sa îndeplinească specificațiile tehnice prevăzute. Descrierea produsului din oferta tehnica trebuie sa conțină elemente de identificare, caracteristici tehnice si calitative, cum ar fi denumirea si/sau marca de fabrica a producătorului, compoziția materialului etc. Ofertele tehnice care vor cuprinde produsele care nu corespund standardelor de calitate prezentate mai sus vor fi declarate neconforme. Produsele livrate vor corespunde standardelor naționale care adoptă standarde europene, internaționale sau orice alte standarde din tara de origine. Prin referirea la o denumire si/sau marca de fabrica sau tip produs pentru un echipament sau accesoriu se intelege atat marca sau tipul respectiv de produs cat si orice marca sau produs echivalent din punct de vedere tehnic.

Operatorul economic are obligația de a furniza articole ambalate, fiind incluse in prețul produselor, pentru ca acestea să facă față, fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi ridicate, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finala și păstrarea ulterioară să nu fie afectată.

Transportul produselor se va efectua cu mijloace de transport curate, acoperite, luându-se măsurile necesare pentru evitarea deteriorării sau degradării acestora. Furnizorul are obligația de ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea sa apară in timpul transportului și depozitării in aer liber, în așa fel încât sa ajungă in bună stare la destinația finală.

Produsele livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

  • Factura fiscală
  • Procese verbale de recepție

Produsele vor fi livrate și recepționate numai în baza comenzii ferme a achizitorului. Produsele vor fi livrate și recepționate la sediul achizitorului in termen de maxim 20 zile de la transmiterea comenzii. Produsele cuprinse in vor li livrate la sediul achizitorului din str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti intr-o singura transa. La recepția produselor, va fi încheiat procesul verbal de recepție la care vor participa reprezentanți din partea autorității contractante precum și 1 reprezentant/ 1 împuternicit din partea furnizorului.

Articolele care nu corespund cu caracteristicile tehnice vor fi refuzate, obligativitatea operatorului economic fiind aceea de a le înlocui in termen de 3 zile lucrătoare de la constatarea neregulilor, astfel încât să corespundă din punct de vedere tehnic.

Furnizorul va trebui sa asigure garanția de bună funcționare, calitatea si performantele produselor oferite pe tot parcursul perioadei de garanție ofertate.

Cerințele impuse prin specificațiile tehnice sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la cerințele tehnice, va fi luata în considerare numai în măsura în care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

Plata se va face in lei, prin virament cu Ordin de plata, in termen de maxim 30 de zile de la efectuarea receptiei.

Cerintele impuse prin specificatiile tehnice sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferta de baza prezentata, care se abate de la cerintele tehnice, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale.

Plata produselor va fi finantata din bugetul proiectul ”Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești” (Cod proiect: PN1012) in baza comenzilor transmise, a facturilor emise si a receptiilor efectuate in functie de numarul de produse efectiv comandate si livrate. In cazul in care exista diferente intre numarul de produse ofertate si cel comandate si livrate, plata se va face in functie de numarul de produse efectiv comandate si livrate.

 

 

word 2.1.Solicitare oferta ferma_curatenie
word 2.2.Model formular oferta financiara_curatenie
word 2.3 Formulare. Propunere tehnic_curatenie
word  2.4. Declaratie lipsa conflict_curatenie

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania